Programma Zoet op Zout - beperking verzilting

Landbouw, kennisinstellingen en overheden willen samen werken

Het noordelijke zeekleigebied vraagt om maatregelen die verzilting tegengaan of beperken. Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer als katalysator hebben de organisaties; LTO Noord, SPNA, Agrarische Jongeren Fryslân en Groningen, The Potato Valley, Acacia Water en agrariërs rond het Lauwersmeergebied elkaar opgezocht om te komen tot een actieplan. Dit plan genaamd ‘Zoet op Zout’ wil op bedrijfsschaal maatregelen inzetten, testen en demonstreren. De resultaten vormen een toekomstige aanpak voor de gehele regio. Het wil daarmee perspectief bieden aan de landbouw die meer en meer in een verziltende omgeving moet produceren. Dat doen we door rondom het Lauwersmeer verschillende aanpakken uit te rollen op bedrijfsniveau.

Het Programma naar een Rijke Waddenzee voerde een verkenning uit naar de verziltingsproblematiek in het noordelijk kustgebied. Dit in opdracht van de provincies Noord-Holland, Fryslân en Groningen en de waterschappen Noorderzijlvest, Wetterskip Fryslân en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De verkenning resulteerde in het Plan van Aanpak verzilting Noord-Nederland. Er is in pilots kennis opgedaan en door Acacia Water een kaart gemaakt van de verzilting in Noord Nederland. Het Programma Zoet op Zout Lauwersmeergebied ziet mogelijkheden om de kennis verder te ontwikkelen en uit te dragen.

Het programma staat al in de startblokken. Er wordt al gemeten via het Boeren Meten Water project aan de mate van verzilting in de regio. Op een proefveld bij Stichting Proefboerderij Noordelijke Akkerbouw (SPNA) wordt actieve verzilting toegepast om de zouttolerantie van rassen te testen.

Lees meer over het Programma Zoet op Zout in de flyer, of neem contact op met onze collega Jouke Velstra (mailto:Jouke.velstra@acaciawater.com).

Programma zoet op zout Programma zoet op zout
Programma zoet op zout_partijen Programma zoet op zout_partijen