Spaarwater resultaten nu beschikbaar

Waddenregio werkt aan duurzaam watergebruik

 

In 2018 is Spaarwater 2 met succes afgerond, en zijn de eerste stappen gezet om de maatregelen van een kleinschalige onderzoekspilot op te schalen naar een realistische bedrijfsgrootte. Tijdens het eindsymposium op 12 maart in Leeuwarden zijn de resultaten gepresenteerd. Jouke Velstra, Projectleider Spaarwater en directeur van Acacia Water ziet dat de resultaten uitizcht bieden op een kansrijke implementatie. ,,In bijna de hele Waddenregio is door bodemdaling, zeespiegelstijging en klimaatverandering sprake van een verziltingsrisico. Door het ondergronds opslaan van regenwater in een zoetwaterbel en het toepassen van anti-verziltingsdrainage gaan we dat risico tegen. De landbouwbedrijven kunnen op deze manier volledig zelfvoorzienend worden.”

 

Anti-verziltingsdrainage heeft zijn werking binnen de pilots bewezen en kan in meerdere uitvoeringen worden ingezet als effectieve ‘anti-verziltingsdrainage’. Ondergrondse opslag is veelbelovend in het overgrote deel van de Waddenregio. In nagenoeg de gehele Waddenregio waar sprake is van een verziltingsrisico is biedt deze vorm de mogelijkheid van volledige zelfvoorziening van zoet water. Infiltratie en onttrekking leidt bij een meervoudig systeem tot afbraak en vastlegging van op het perceel gebruikte gewasbeschermingsmiddelen en reductie van ziektekiemen door een bodempassage. Met efficiënte irrigatie (boven- en ondergrondse druppelirrigatie en subirrigatie) is een watereffectiviteit tussen de 78% en 46% behaald. Maatregelen zijn hydrologisch en economisch doorgerekend voor representatieve poldereenheden, waarbij een methode is ontwikkeld om de waarde van inlaatwater te bepalen. Doordat de maatregelen economisch zijn doorgerekend is doorslaggevend inzicht gekregen in de huidige business case en maatschappelijk economische haalbaarheid voor boer en waterbeheerder.

 

Tijdens de zomer van 2018 is dit positieve effect ook bevestigd, de meeropbrengst in de pootaardappelteelt op het perceel in Borgsweer was maar liefst €4.500,- per hectare. De resultaten bevestigen niet alleen de noodzaak van voldoende irrigatiewater, maar komen ook overeen met het agro-economisch model dat Acacia Water en Wageningen Economic Research in Spaarwater hebben ontwikkeld om de baten van wateropslag te bepalen.

 

Voor alle maatregelen geldt dat schaalvoordelen, lange termijn perspectief en doorontwikkeling een rol spelen in de economische haalbaarheid. Een stap die gerealiseerd kan worden door vanaf 2019 door te ontwikkelen richting pilots dan wel demonstraties op realistische bedrijfsgrootte en gebiedsniveau. De resultaten van Spaarwater zijn samengebracht in de hoofdrapportage, deze vindt u hier (http://www.spaarwater.com/pg-27227-7-101962/pagina/nieuwe_resultaten.html#!section).

Spaarwater - huidig verziltingsrisico - Acacia Water Spaarwater - huidig verziltingsrisico - Acacia Water
Spaarwater - Borgsweer - zomer 2018 Spaarwater - Borgsweer - zomer 2018
Spaarwater Eindsymposium 1 Spaarwater Eindsymposium 1
Spaarwater Eindsymposium 2 Spaarwater Eindsymposium 2
Spaarwater Eindsymposium 3 Spaarwater Eindsymposium 3
Spaarwater Eindsymposium 4 Spaarwater Eindsymposium 4
Spaarwater Eindsymposium 5 Spaarwater Eindsymposium 5