Biologisch afbreekbare drainage in de Noordoostpolder

Systeemgerichte drainage voor Spaarwater Flevoland

Op dinsdag 9 mei is het eerste Nederlandse perceel biologisch afbreekbare drainage aangelegd. De Noordoostpolder kreeg de primeur voor deze nieuwste vorm van drainage. Voor het project Spaarwater werd nieuwe systeemgerichte drainage aangelegd. “Dit was een uitstekend moment om op een gedeelte van het veld de BioDrain te testen” vertelt Jaco van der Gaast, projectleider van Acacia Water.

“Normaal gesproken bestaat buisdrainage uit plastic (PVC) met verschillende vormen van omhullingsmateriaal. Aangezien buisdrainage na 10 – 20 jaar moet worden vervangen komt er in Nederland van lieverlee op veel plaatsen steeds meer plastic in de bodem terecht. Het is de vraag of dit op de lange termijn wenselijk is.” Aldus Jaco. Binnen ‘Spaarwater Flevoland’ wordt systeemgerichte drainage gebruikt met het doel om bodemdaling te vertragen. Naast de reguliere drainage van PVC, is hiervoor een nieuw type drainage toegepast dat volledig biologisch afbreekbaar is. De BioDrain is ontwikkeld in samenwerking met Pipelife en Horman Drainagefilter, CombiDrain heeft de aanleg uitgevoerd. Tevens draagt deze drainage zelf bij aan het reduceren van uitspoeling van nutriënten.

‘Spaarwater Flevoland’ is primair gericht op het tegengaan van bodemdaling en het besparen van zoetwater. De bodem van Flevoland was uitermate geschikt voor agrarisch gebruikt, maar kent een dalende trend. Door natuurlijke inklinking en veenoxidatie daalt de bodem, dit veroorzaakt een groot deel van de landdegradatie. In ‘Spaarwater Flevoland’ is het doel om te onderzoeken of systeemgerichte drainage de bodemdaling kan beperken. De drainage wordt gecombineerd met waterconservering, behoud van voldoende ontwatering en het voorkomen van natschade. Tegelijkertijd wordt gekeken of deze vorm van draineren bijdraagt aan de reductie van nutriëntenuitspoeling. Het project is opgestart als onderdeel van het Actieprogramma Bodem en Water, dit in samenwerking met de Provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland, het Deltafonds,  LTOFondsen, Pipelife en Horman Drainagefilter.

Geïnteresseerd geraakt in het project? Kijk dan op www.spaarwater.com