Voldoende zoetwater landbouw tijdens droogte

ingevoerd op 17-06-2015

De bollen- en aardappeltelers in noord Nederland hebben net als de rest van Nederland te maken met de aanhoudende droogte. Het uitblijven van regen bedreigt de oogst en het risico op een afnemende opbrengst wordt groter. De telers die deelnemen aan het project Spaarwater beschikken over voldoende water om deze periode te overbruggen. Door regenwater van hun perceel in de herfst en winter op te vangen en op te slaan in de diepe ondergrond onder het perceel kunnen zij voor beregening uit hun eigen bron putten en verminderen zo het risico op oogstverlies. 

 

Project Spaarwater is er op gericht om agrariërs minder afhankelijk te laten zijn van de wateraanvoer uit het IJsselmeer en de Rijn. Op vier locaties in Noord-Nederland wordt zelfvoorzienende zoetwaterbeschikbaarheid op perceelniveau getest. De focus ligt op de Waddenregio omdat afnemende zoetwaterbeschikbaarheid en verzilting hier een bedreiging vormen voor de economische positie van de landbouw.

 

Na een droog voorjaar en met uitblijvende neerslag in het vooruitzicht grijpen veel agrariërs naar beregening om oogstverliezen te voorkomen. Voldoende water is essentieel voor een optimale oogst. Op twee locaties in Breezand (NH) en Borgsweer (GR) worden systemen getest waarmee in natte perioden regenwater uit het landbouwperceel via de bestaande drainage opgevangen wordt. Het water wordt ondergronds opgeslagen in een diepe bodemlaag.

 

Tot wel 50% waterbesparing met druppelirrigatie

In de droge periode wordt het water zuinig gebruikt doormiddel van druppelirrigatie. Druppelirrigatie bespaart tot wel 50% water in vergelijking met reguliere beregening. In principe wordt dus een gesloten en duurzame kringloop van water gecreëerd. Tijdens het eerste jaar van de proeven zijn positieve resultaten geboekt, de in het project ontwikkelde technieken hebben hun werking laten zien en de beoogde groei van de zoetwatervoorraden zet door. Tijdens de huidige droogte blijkt de druppelirrigatie bij de pootgoedteler in Borgsweer succesvol en kan het verschil maken doordat de vochtigheid van de bodem op peil blijft.

Voldoende zoetwater biedt agrariërs een concurrentievoordeel op de Europese markt. Droogte en afnemende oogstopbrengsten leiden veelal tot stijgende prijzen. Agrariërs die hun waterhuishouding op orde hebben kunnen extra voordeel opdoen als ze hun opbrengst in volume en kwaliteit op peil weten te houden. 

Perceel Drip Borgsweer Perceel Drip Borgsweer